3521/29.04.2020

 

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

 • ECONOMIST GRADUL II – normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie – (1 post)
 • CONTABIL TREAPTA IA – normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie – (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. probă practică
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  ECONOMIST GRADUL II- Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

1) Să aibă studii universitare  absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice ;

2) Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 6 luni ;

3) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word Excell, operare pe calculator  programe informatice de contabilitate, programul sistem național de raportare FOREXEBUG;

5) Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii, abilități bune de comunicare cu colegii și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacități bune de organizare și de prioritizare a sarcinilor, utilizare computer, conștiinciozitate, rigurozitate, capacitatea de a efectua timp îndelungat a acelorași tipuri de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică;

6) Cerințe specifice: program prelungit de lucru în situații exceptionale, deplasări pe distanțe scurte sau medii ;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul II – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie :

 • Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul F.P. nr/ 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și  conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 • Ordinul 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice  privind organizarea și  conducerea contabilității instituțiilor publice ; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publicenr.1917/2005;
 • Legea privind finanțele publice nr.500/2002, republicată ;
 • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr.3192/2019 din 30 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug – Emitent: Ministerul Finanțelor Publice, publicat în Monitorul  Oficial nr.805 din 4 octombrie 2019;
 • Ordin nr. 2.407 din 19 iunie 209 privind modificarea  și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare  a sistemului național de raportare –Forexebug ;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative , aprobată  cu modificări prin Legea nr.25/2014, cu modificările ulterioare.

TEMATICĂ pentru ocuparea postului  vacant de execuție de ECONOMIST GRADUL II  – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie :

 • Cunoașterea înregistrărilor contabile;
 • Cunoșterea legii contabilității;
 •  Cunoașterea Planului de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicarea a acestora;
 • Cunoașterea normelor privind angajarea,lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale ;
 • Cunoașterea sistemului național de funcționare Forexebug.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONTABIL TREAPTA IA –  Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

 1. Studii de specialitate : studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat
 2. Perfecționări (specializări): cursuri în domeniu
 3. Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 6 ani și 6 luni
 4. Cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator pe

programele informatice de contabilitate

 1. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii, abilități bune de comunicare cu colegii  și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacitatea de a  se organiza și de a prioritiza sarcinile, utilizare computer, conștiinciozitate, rigurozitate, capabil să efectueze timp îndelungat același tip de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONTABIL TREAPTA IA:

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 3. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
 4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unității socialiste;
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;
 6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr.1801/2014 privind modificarea formularului “ Carnet de cecuri pentru ridicare numerar“, cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr.1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr.1801/1995;
 8. Ordinul nr.2235/2006 privind suspendarea și modificarea unor acte normative ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale, cu modificările și completările ulterioare ;
 9. Norme metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) din 04.03.2005

  Următoarele documente care compun dosarul de concurs  se depun  prin mijloace electronice pe adesa de email – resurseumane@mnir.ro :

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie ( dacă este cazul) (copie);

c) diplomă de licenţă, diplomă bacalaureat însoţită de foaia matricolă (copie);

d) diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor

f) cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

h) curriculum vitae

î) declarație pe propria răspundere  că toate copiile actelor depuse  în dosarul de concurs sunt conforme cu originalul.

Notă: Candidații admiși la selecția dosarelor de concurs, au obligația de a prezenta actele depuse on-line și în  original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea, la prima proba a concursului ( proba practică). Prezentarea fără documentele originale va determina  excluderea din concurs. În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, la data desfășurării primei probe a concursului ( proba practica).

Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de concurs, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

29.04.2020 – Afișarea anunțului de concurs

30.04 -14.05.2020 – ora 14,30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

15.05.2020 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

15.05.2020 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

18.05.2020 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

18.05.2020 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

22.05.2020 – ora 10,00 – Proba practică pt. postul de Economist gradul II

                        – ora 12,30  – Proba practică pt. postul de Contabil treapta IA

22.05.2020 –  Afișarea rezultatelor pentru proba practică

25.05.2020 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba practică

25.05.2020 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei practice

26.05.2020 – ora 10,00   – Interviu pt. postul de Economist gradul II

                         – ora 12,30  –  Interviu  pt. postul de Contabil treapta IA

26.05.2020  – Afișarea rezultatelor la interviu

27.05.2020 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

27.05.2020 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

28.05.2020 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154 sau 0740124981

 

 

 

 

 

Muzeul Național de Istorie a României

Compartimentul:Financiar – Contabilitate, Casierie

 

APROB,

                                                                                         Dr.Ernest Oberlander-Târnoveanu

                                                                                                                              Manager

 

FIŞA POSTULUI

Nr. ……………….

 

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: contabil IA
2. Nivelul postului (de conducere/de execuţie): de execuție
3. Obiectivul/obiectivele postului: casierie(ridicare, depunere numerar, depunere acte trezorerie, evidență casierie) , cu buna credință, dând dovadă de o buna pregătire profesională respectând legislația în vigoare
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2:
1. Studii de specialitate: studii medii de profil
2. Perfecţionări (specializări)3: cursuri, acumulare cunoștințe
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: peste 6 ani și 6 luni
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator, programe informatice de contabilitate
5. Limbi străine4
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii  abilități bune de comunicare cu colegii și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacități bune de organizare și de prioritizare a sarcinilor, utilizare computer, conștiincioasă,riguroasă, capabilă să efectueze timp îndelungat același tip de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit, de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică
7. Cerinţe specifice5: posibilitatea de prelungire peste program în situații excepționale, deplasări pe distanțe scurte sau medii
 8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini      manageriale): Nu este cazul
Descrierea sarcinilor ce revin postului:
1. Locul de muncăbirou

2. Programul de lucru 8,00 – 16,00 luni – vineri se poate modifica în funcție de condițiile vătămătoare și ore suplimentare conform Codului Muncii

3. Deplasări: când este cazul

4. Să folosească timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu de serviciu, în acest sens nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefii ierarhici

5. cunoașterea clasificației ( indicatori ) specifici unităților bugetare

6. înregistrarea exactă și la timp a tuturor operațiilor specifice activității

7. colectarea și înregistrarea în contabilitate a chitanțelor, dispozițiilor de plată sau încasare, deconturi

8. ridicarea și depunerea de numerar în baza foilor de vărsământ și CEC-uri din conturile  deschise la trezorerie, bănci

9. depunerea la bancă a documentelor de decontare

10. ridicarea extraselor, verificarea sumelor decontate cu anexele justificative

11. depunerea garanțiilor materiale, în baza reținerilor la bancă

12. efectuarea de plăți și încasări în baza documentelor justificative

13. întocmirea registrului de casa având la baza documentelor de încasare și plată

14. depunerea la trezorerie a documentelor și preluarea extraselor

15. depunerea la posta a mandatelor poștale și a borderoului însoțitor

16. întocmirea borderourilor de decontare a mandatelor poștale

17. aprovizionarea cu imprimate cu regim special,

18. întocmirea actelor de casa (ordine de plată etc.) precum și arhivarea lor

19. depunerea diverselor situații

20. încasări pe baza de chitanță a taxelor de intrare, prestări servicii, deconturi, chirii

21. achită renumerația persoanelor angajate pe contracte

22. răspunde tuturor sarcinilor de serviciu trasate de conducerea instituției

23. efectuarea de rapoarte la cererea conducerii

24. cunoașterea legislației în vigoare privind operațiunile de casierie

25. compară sumele înscrise în documentele de plata cu cele încasate și verificate

26. numără monetarul rămas în urma plăților/încasărilor la sfârșitul zilei

27. asigură existența plafonului de casă conform legii

28. transmite zilnic contabililor un exemplar din registrul de casa însoțit de documentele justificative

29. respectarea normelor PSI, securitatea muncii

30. Înregistrarea operațiunilor efectuate zilnic în situația de transparență a cheltuielilor

31. depistarea eventualelor erori

32. evidența custodiilor de la stand

33. răspunde tuturor sarcinilor de serviciu trasate de conducerea instituției

34. respectă ROF și ROI

35. arhivarea si legarea documentelor întocmite

36. respectă prevederile legale în domeniu

37. implementare SCIM

38. identificarea riscurilor la nivelul postului ocupat în prezent

39. realizarea, urmărirea și raportarea indicatorilor economici, de eficiență și performa

40. Respecta cu strictețe procedurile de lucru

41. Respecte programul de muncă și folosește la maximum timpul de lucru printr-o activitate eficientă și rentabilă în interesul instituției

42. nu execută alte lucrări din afara atribuțiilor de serviciu

43. nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului direct

44. învoirile în interes personal se vor acorda numai în cazuri deosebite, cu recuperarea prin ore suplimentare sau din CO

45. în vederea desfășurării unei activități cât mai eficiente și rentabile, fiecare angajat are obligația permanentă de a-și îmbogăți cunoștințele de profil și profiluri înrudite privind activitatea profesională a întregului serviciu

46.calitatea și cantitatea lucrărilor se vor executa conform prevederilor încadrării

47. verifică și închide ferestrele, ușile și elimină orice posibilitate de incendiu sau inundație

48. conducerea își rezervă dreptul de a adăuga și alte atribuții de serviciu la cele existente în funcție de necesitățile și specificul fiecărui compartiment, precum și în funcție de legislația specifică care va fi emisă în viitor

49. nerespectarea sau refuzul executării acestor atribuții de serviciu, după acceptarea acestora, se pedepsește conform legislației în vigoare

50.prezentele atribuții de serviciu nu sunt limitative, ele putându-se extinde din dispoziția verbală sau scrisă a șefilor ierarhici

51.se prezintă la serviciu în condiții optime de muncă, odihnit, sănătos, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, a medicamentelor sau a drogurilor

52.informează prompt pe șeful ierarhic superior  de orice probleme ivite care ies din cadrul evenimentelor normale

53.răspunde de corectitudinea înregistrărilor în contabilitate și de predarea / preluarea documentelor contabile

54.asigură un climat de colaborare cu celelalte secții

55.promovează respectul reciproc, colaborarea și transparența în interiorul compartimentului, în raporturile cu alte secții , precum și în relațiile cu persoanele din afara instituției

56.răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea compartimentului

57.răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea

58.răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor

59.răspunde de respectarea legalității

60.răspunde de exactitatea datelor furnizate

61.răspunde disciplinar și material pentru exactitatea sarcinilor, corectitudinea documentelor întocmite și a datelor aprobate

62. îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de

Legea nr. 319/2006 şi normele de aplicare a acesteia;

63. îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţiile de urgenţă;

64. îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor;

65. îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeuri

Responsabilitatea implicată de post:
1. De pregătire/luare a deciziilor6: în limita fișei de post
2. Delegarea de atribuţii şi competenţă: în limita fișei de post
3. De păstrare a confidenţialităţii: da
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice
– subordonat faţă de: contabil șef și manager
– superior pentru:
b) Relaţii funcţionale: contabili, economiști , casieri stand, gestionari si restul personalului din instituție
c) Relaţii de control:
d) Relaţii de reprezentare:în limita fișei de post
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: trezorerie , bănci, Ministerul Culturii și Identității Naționale și alte instituții
b) cu organizaţii internaţionale:
c) cu persoane juridice private: cu firmele cu care lucrează instituția
Întocmit de7:
1. Numele şi prenumele: Moisescu Cristina
2. Funcţia: Contabil șef
3. Semnătura:
4. Data întocmirii: 29.04.2020
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (dacă este cazul): economist I/4
3. Semnătura
4. Data:
Avizat de8:
1. Numele şi prenumele: Ernest Oberländer – Târnoveanu
2. Funcţia: Manager
3. Semnătura:
4. Data:

__________

1 Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției publice și se va ștampila în mod obligatoriu

2 Se va completa cu informațiile privind condițiile prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției corespunzătoare

3 Dac este cazul

4 Pentru fiecare dintre criteriile ”citit”, ”scris”și ”vorbit” se va stabili nivelul de cunoaștere cerut, după cum urmează: ”cunoștințe de bază”, ”nivel mediu”, ”nivel avansat”

5 De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții

6 Limitele libertății decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor care îl revin

7 Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului

8 Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct.7

 

 

 

 

 

Muzeul Național de Istorie a României

Compartimentul:Financiar – Contabilitate, Casierie

 

APROB,

Dr.Ernest Oberlander-Târnoveanu

Manager

 

FIŞA POSTULUI

Nr. ……………….

 

Informaţii generale privind postul
1. Denumirea postului: economist II
2. Nivelul postului (de conducere/de execuţie): de execuție
3. Obiectivul/obiectivele postului: ținerea evidenței contabile și a tot ce ține de contabilitate, cu buna credință,dând dovadă de o buna pregătire profesională respectând legislația în vigoare
Condiţii specifice pentru ocuparea postului2:
1. Studii de specialitate: studii superioare de profil
2. Perfecţionări (specializări)3: cursuri, acumulare cunoștințe
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: peste  6 luni
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator, programe informatice de contabilitate
5. Limbi străine4
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii  abilități bune de comunicare cu colegii și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacități bune de organizare și de prioritizare a sarcinilor, utilizare computer, conștiincioasă,riguroasă, capabilă să efectueze timp îndelungat același tip de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit, de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică
7. Cerinţe specifice5: posibilitatea de prelungire peste program în situații excepționale, deplasări pe distanțe scurte sau medii
8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): Nu este cazul
Descrierea sarcinilor ce revin postului:
1. Locul de muncăbirou
2. Programul de lucru: 8,00 – 16,00 se poate modifica în funcție de condițiile vătămătoare și suplimentar conform Codului Muncii

3. Deplasări: când este cazul

4. Să folosească  timpul de muncă exclusiv pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu de serviciu, în acest sens nu se ocupă în timpul de muncă de activități care nu sunt cuprinse în atribuțiile și îndatoririle sale ori nu sunt dispuse de șefii ierarhici

5. cunoașterea planului de conturi specific unităților bugetare și încadrarea cheltuielilor pe obiective și indicatori

6. înregistrarea exacta si la timp a tuturor operațiilor economice si financiare

7. colectarea și înregistrarea în contabilitate a chitanțelor, dispozițiilor de plată sau încasare, deconturi

8. centralizarea datelor în balanțe de verificare

9. depistarea eventualelor erori

10. întocmirea notelor contabile

11. ținerea la zi a evidențelor pe furnizori

12. verificarea deconturilor de cheltuieli gospodărești

13. situația debitorilor, creditorilor , decontărilor cu bugetul statului

14. îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor

15. întocmirea fișelor de cont

16. verifica concordanta inventarelor cu datele din contabilitate

17. întocmirea fișelor contabile în afara bilanțului și înregistrarea în program informatic

18. evidenta propunerilor , angajamentelor si ordonanțărilor de plăți

19. îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva

incendiilor

20. semnează actele de banca

21.  respectare ROF și ROI

22. arhivarea si legarea documentelor întocmite

23. elaborează și actualizează procedurile operațiunilor privind activitatea de control intern

24. evidența, înregistrarea datelor contabile privind fondurile europene nerambursabile și alte proiecte

25. respectă prevederile legale în domeniu

26. implementare SCIM

27. identificarea riscurilor la nivelul postului ocupat în prezent

28. realizarea, urmărirea și raportarea indicatorilor economici, de eficiență și performanță

29. răspunde tuturor sarcinilor de serviciu trasate de conducerea instituției

30. Respecta cu strictețe procedurile de lucru

31. Respecte programul de muncă și folosește la maximum timpul de lucru printr-o activitate eficientă și rentabilă în interesul instituției

32. nu execută alte lucrări din afara atribuțiilor de serviciu

33. nu părăsește locul de muncă fără aprobarea șefului direct

34. învoirile în interes personal se vor acorda numai în cazuri deosebite, cu recuperarea prin ore suplimentare sau din CO

35. își însușește și respectă instrucțiunile PSI și SU, purtând întreaga răspundere pentru eventualele consecințe ale nerespectării acestora

36. în vederea desfășurării unei activități cât mai eficiente și rentabile, fiecare angajat are obligația permanentă de a-și îmbogăți cunoștințele de profil și profiluri înrudite privind activitatea profesională a întregului serviciu

37. calitatea și cantitatea lucrărilor se vor executa conform prevederilor încadrării

38. verifică și închide ferestrele, ușile și elimină orice posibilitate de incendiu sau inundație

39. conducerea își rezervă dreptul de a adăuga și alte atribuții de serviciu la cele existente în funcție de necesitățile și specificul fiecărui compartiment, precum și în funcție de legislația specifică care va fi emisă în viitor

40. nerespectarea sau refuzul executării acestor atribuții de serviciu, după acceptarea acestora, se pedepsește conform legislației în vigoare

41. prezentele atribuții de serviciu nu sunt limitative, ele putându-se extinde din dispoziția verbală sau scrisă a șefilor ierarhici

42. se prezintă la serviciu în condiții optime de muncă, odihnit, sănătos, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, a medicamentelor sau a drogurilor

43. informează prompt pe șeful ierarhic superior  de orice probleme ivite care ies din cadrul evenimentelor normale

44. răspunde de corectitudinea înregistrărilor în contabilitate și de predarea/ preluarea documentelor contabile

45. Efectuarea înregistrărilor contabile în conformitate cu legislația în vigoare

46. asigură un climat de colaborare cu celelalte secții

47. promovează respectul reciproc, colaborarea și transparența în interiorul compartimentului, în raporturile cu alte secții , precum și în relațiile cu persoanele din afara instituției

48. răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea compartimentului

49. răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea

50. răspunde de realizarea calitativă și în termen a lucrărilor

51. răspunde de respectarea legalității

52. răspunde de exactitatea datelor furnizate

53. răspunde disciplinar și material pentru exactitatea sarcinilor, corectitudinea documentelor întocmite și a datelor aprobate

54. îşi însuşeşte şi respectă normele de securitate şi sănătate în muncă prevăzute de Legea nr. 319/2006 şi normele de aplicare a acesteia;

55. îşi însuşeşte şi respectă prevederile Legii nr. 481/2004 privind situaţiile de urgenţă;

Responsabilitatea implicată de post:
1. De pregătire/luare a deciziilor6: în limita fișei de post
2. Delegarea de atribuţii şi competenţă: în limita fișei de post
3. De păstrare a confidenţialităţii: da
Sfera relaţională a titularului postului
1. Sfera relaţională internă:
a) Relaţii ierarhice
– subordonat faţă de: contabil șef și manager
– superior pentru:
b) Relaţii funcţionale: contabili, economiști , casieri din cadrul compartimentului financiar – contabil, casieri stand, gestionari si restul personalului din instituție
c) Relaţii de control:
d) Relaţii de reprezentare:în limita fișei de post
2. Sfera relaţională externă:
a) cu autorităţi şi instituţii publice: trezorerie , bănci, Ministerul Culturii și Identității Naționale și alte instituții
b) cu organizaţii internaţionale:
c) cu persoane juridice private: cu firmele cu care lucrează instituția
Întocmit de7:
1. Numele şi prenumele: Moisescu Cristina
2. Funcţia: Contabil șef
3. Semnătura:
4. Data întocmirii: 29.04.2020
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului
1. Numele şi prenumele:
2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (dacă este cazul): economist II
3. Semnătura
4. Data:
Avizat de8:
1. Numele şi prenumele: Ernest Oberländer – Târnoveanu
2. Funcţia: Manager
3. Semnătura:
4. Data:

__________

1 Se va semna de către conducătorul autorității sau instituției publice și se va ștampila în mod obligatoriu

2 Se va completa cu informațiile privind condițiile prevăzute de lege și stabilite la nivelul autorității sau instituției publice pentru ocuparea funcției corespunzătoare

3 Dac este cazul

4 Pentru fiecare dintre criteriile ”citit”, ”scris”și ”vorbit” se va stabili nivelul de cunoaștere cerut, după cum urmează: ”cunoștințe de bază”, ”nivel mediu”, ”nivel avansat”

5 De exemplu: călătorii frecvente, delegări, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții

6 Limitele libertății decizionale de care beneficiază titularul postului pentru îndeplinirea sarcinilor care îl revin

7 Se întocmește de conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea titularul postului

8 Se avizează de către superiorul ierarhic al persoanei prevăzute la pct.7

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România