ANUNŢ CONCURS

De 28/12/2018Anunturi

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

– RESTAURATOR DEBUTANT (specializare în restaurare bunuri culturale din metal)  – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Restaurare (1 post)

CONSILIER GRADUL I– normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Secretariat (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de RESTAURATOR DEBUTANT – Secția Restaurare:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: restaurare, artă, istorie
 2. Perfecționări (specializări): nu este cazul
 3. Vechime în muncă și specialitate necesară: nu este cazul
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: program Microsoft Office
 5. Limbi străine (scris, citit, vorbit): limba engleză – nivel mediu
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare:

– aptitudini tehnice (spirit de observație, capacitatea de reprezentare și combinare a formelor și relațiilor spațiale, intuiție tehnică, dexteritate manuală)

– aptitudini artistice (sensibilitate cromatică, simțul culorii, cunoașterea formelor și proporțiilor)

 1. Cerințe specifice: disponibilitatea pentru lucru în anumite condiții (mediu toxic sau vătămător), deplasări pentru participarea la conferințe, simpozioane.
 2. Competență managerială: – nu este cazul

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de RESTAURATOR DEBUTANT – Secția Restaurare:

 

 1. T. Stambolov – The corrosion and conservation of antiquities and works of arts, Amsterdam, 1985
 2. Josef Riederer – Restaurer&Preserver, Goethe Institut
 3. William Mourey – Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998
 4. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893
 5. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 6. M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 7. A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 8. H. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 9. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 10. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 11. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de RESTAURATOR DEBUTANT – Secția Restaurare:

 

 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile din metal
 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile din metal
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare metal

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONSILIER GRADUL I – Compartimentul Secretariat:

 

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență
 2. Perfecționări (specializări): cursurile/specializările dovedite cu înscrisuri oficiale în domeniu (ex: asistent manager), constituie un avantaj
 3. Vechime în muncă/specialitate necesară: minimum 6 ani și 6 luni
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excel, Power Point
 5. Limbi străine (scris, citit, vorbit): limba engleză – nivel avansat; cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare:

– să fie un bun stenograf și tehnoredactor– să poată transmite și transcrie exact ceea ce i se dictează;

– să fie un bun corespondent, folosind o limbă corectă și bogată în conținut;

– să fie un bun specialist în clasarea și arhivarea actelor, corespondenței și documentelor, capabil să le găsească, la nevoie, cu rapiditate;

– să fie un bun organizator al sistemului informațional, capabil să primească, să prelucreze și să transmită informații, precum și să țină la zi evidențele pentru conducere și celelalte compartimente ale muzeului;

– să fie un bun cunoscător al lucrărilor de secretariat și corespondență, capabil să înregistreze, repartizeze și să urmărească rezolvarea corespondenței primite, să pregătească răspunsul la scrisorile indicate de conducere, să prezinte la semnat corespondența împreună cu materialul de bază, să întocmească formele de expediere a corespondenței;

– să fie un bun organizator al contactelor între conducere și persoanele din afara și din interiorul muzeului (întâlniri de lucru, ședințe, conferințe);

– să fie un bun specialist în manipularea și utilizarea aparaturii moderne de birou (calculatoare, mașini de multiplicat, aparatură de înregistrare etc.);

– să fie un lucrător capabil să redacteze rapoarte, referate, informări pe baza unor directive generale și a materialului documentar;

– inteligență (gândire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);

– corectitudine, tenacitate, seriozitate, diplomație;

– receptivitate, spirit de echipă, atenție distributivă;

– capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

– abilităţi de comunicare (orală şi scrisă) intra- şi interinstituţională, abilităţi de comunicare cu diverse categorii de public

– atitudine politicoasă față de persoanele cu care intră în contact;

 1. Cerințe specifice: disponibilitatea de a desfășura temporar activități peste program.
 2. Competență managerială: – nu este cazul

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONSILIER GRADUL I – Compartimentul Secretariat:

 

 1. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (cu modificările ulterioare);
 2. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (cu modificările ulterioare);
 3. Adina Berciu-Drăghicescu, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Editura Universităţii Bucureşti, 2003; Capitolul II (Tehnici de secretariat), cap. III (Funcțiile secretariatului modern), cap. IV (Organizarea și prelucrarea arhivei contemporane), cap. VIII (Elemente de protocol)
 4. Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituţional, ed. Comunicare.ro, 2008; Capitolul III (Protocolul vizitelor de stat, oficiale, de lucru sau de altă natură), cap. IV (Eticheta în corespondență), cap. VII (Organizarea și atribuțiile compartimentelor de protocol la instituțiile de stat și în sectorul privat. Norme generale de comportare la acțiuni protocolare)

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONSILIER GRADUL I – Compartimentul Secretariat:

 

 • Cunoaşterea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 • Cunoaşterea normelor şi practicilor de secretariat;
 • Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);

d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);

e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

i) curriculum vitae

 

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției

 

Concursurile se vor desfăşura după următorul calendar :

28.12.2018 – Afișarea anunțului de concurs

03.01. – 16.01.2019 – până la ora 15,30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

17.01.2019 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

17.01.2019 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

18.01.2019 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

18.01.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

25.01.2019 – ora 10,00 – Proba scrisă

25.01.2019 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

28.01.2019 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

28.01.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

29.01.2019 – ora 10,00 – Interviu

29.01.2019 – Afișarea rezultatelor la interviu

30.01.2019 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

30.01.2019 –Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

31.01.2019 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

 

 

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

 

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România