ANUNŢ CONCURS

De 21/03/2019Anunturi

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr. 12, sector 3, concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție:

– MUZEOGRAF GRADUL II – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Relații cu Publicul – Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF GRADUL  II – Secția Relații cu  Publicul – Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul  :

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile: Istorie, Comunicare – Relații Publice, Pedagogie;
 2. Perfecționări (specializări): modulul psihopedagogic – nivelul I;
 3. Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 6 luni;
 4. Experiența în activități precum organizarea de evenimente pentru public, marketingul cultural sau organizarea de ateliere educaționale, dovedită prin adeverințe, certificate sau recomandări, reprezintă un avantaj;
 5. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel mediu;
 6. Limbi străine: limba engleză (scris, citit, vorbit): – nivel mediu; cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională reprezintă un avantaj;
 7. Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplină în muncă, capacitate de cooperare cu personalul de specialitate, capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, abilităţi de comunicare (orală şi scrisă) intra- şi interinstituţională, abilităţi de comunicare cu diverse categorii de public;
 8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a desfășura temporar activități peste program sau la sfârșit de săptămână.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF GRADUL II – Secția Relații cu Publicul – Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul:

 1. 1. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată);
 2. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 3. 3. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată);
 4. Alexandra Zbuchea, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, București, ed. Universitară,2008 (https://www.academia.edu/2002685/Marketingul_în_slujba_patrimoniului_cultural);
 5. 5. Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu focus: cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor, București, ed.Colias, 2008 (https://www.academia.edu/2026403/Muzeu_focus_cum_să_cunoaștem_mai_bine_vizita-torii_muzeelor_Museum_focus_how_to_better_know_museum_visitors);
 6. Emilian Manciur, Protocol instituţional, București, ed. Comunicare.ro, 2008;
 7. Sanda Gătejeanu Gheorghe, Etichetă regală, București, Curtea Veche Publishing, 2014;
 8. 8. Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Manual de management muzeal şi educaţie muzeală, 2010.
 9. 9. Cristina Coman, Relații Publice. Principii și strategii. Iași, ed. Polirom, 2001;
 10. Doug Newsom, Judy VanSlyke, Turk, Dean Kruckenberg, Totul despre Relațiile Publice, Iași, ed. Polirom, 2003.

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF GRADUL II – Secția Relații cu Publicul – Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul:

 • Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 • Cunoaşterea normelor şi practicilor de relaţii publice;
 • Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic;
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul muzeografiei şi educaţiei muzeale;
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul marketingului cultural.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);
 3. d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);
 4. e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);
 5. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor
 6. g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale. În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
 7. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
 8. i) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției

Concursurile se vor desfăşura după următorul calendar:

21.03.2019 – Afișarea anunțului de concurs

22.03.2019 – 04.04.2019- până la ora 14,30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

05.04.2019 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

05.04.2019 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

08.04.2019 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

09.04.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

12.04.2019 – ora 10,00 – Proba scrisă

12.04.2019 – Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

15.04.2019 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

16.04.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

17.04.2019 – ora 10,00 – Interviu

17.04.2019 – Afișarea rezultatelor la interviu

18.04.2019 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

19.04.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

22.04.2019 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

 Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România