ANUNŢ CONCURS

De 24/10/2019Anunturi

10880/25.10.2019

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr. 12 sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

 • CURATOR DEBUTANT – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic – Compartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic (1 post);
 • GESTIONAR CUSTODE TREAPTA IA – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic – Compartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic (1 post);
 • MUNCITOR CALIFICAT I (ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII) – normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ (1 post);

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. interviu.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state memebre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE  pentru ocuparea postului vacant de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național FilatelicCompartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic:

1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

a). domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență istorie;

b). domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență studiul patrimoniului (Heritage Studies);

c). domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință filologie, domeniul de licență filologie;

d). domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință studii culturale, domeniul de licență studii culturale.

2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de utilizare PC, Microsoft Office ( Word Excel, Access)

3. Limbi străine (scris, citit, vorbit): limba engleză sau altă limbă de circulație internațională (scis, citit și vorbit) nivel mediu

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național FilatelicCompartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic :

 1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice;
 2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 3. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 4. Cristian Andrei Scăiceanu, Istoria mişcării filatelice din România, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2011; Cap. III Dezvoltarea filateliei în România; Cap. IV Mari filateliști din România; Cap. V Pasiunea pentru filatelie a regelui Carol al II-lea; Cap. X Mărcile poștale, mijloace eficiente de propagandă; Cap. XI Artiști plastici, realizatori de mărci poștale;
 5. Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, ed. Sport-turism, Bucureşti, 1987;
 6. Constantin C. Minescu, Istoria poştelor române. Originea, desvoltarea şi legislaţiunea lor, Bucureşti, 1916; Cap. 10 Funcționarea poștelor în timpul Domnitorului Cuza. Unirea poștelor din Muntenia cu cele din Moldova. Unirea poștelor cu telegrafele. Directoratul lui Librecht; Cap.11 Organizarea, funcționarea și desvoltarea poștelor în epoca de domnie a Regelui Carol I

TEMATICĂ pentru ocuparea postului  vacant de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național Filatelic – Compartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic:

 • Cunoașterea instrumentelor principale de evidență a patrimoniului;
 • Cunoașterea termenilor specifici filateliei;
 • Cunoașterea evoluției instituției poștale și a filateliei din spațiul românesc;
 • Identificarea celor mai importante colecții filatelice din România;
 • Muzeele și colecțiile publice: clasificare, înființare și acreditare, finanțare și organizare ;
 • Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Bună cunoaștere a suitei Microsoft Office (Word, Excel, Access).

CONDIȚII SPECIFICE  pentru ocuparea postului vacant de execuție de  GESTIONAR CUSTODE TREAPTA IA – Secția Muzeul Național Filatelic – Compartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic:

1. Studii de specialitate: studii medii;

2. Vechimea în muncă și specialitate: peste 6 ani și 6 luni;

3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe utilizare PC, Microsoft Office (Word  Excel, Access);

4.  Limbi străine: limba engleză sau altă limbă de circulație internațională (scris, citit și vorbit) nivel   începător.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de GESTIONAR CUSTODE TREAPTA IA – Secția Muzeul Național FilatelicCompartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic:

 1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice;
 2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 3. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 4. Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, ed. Sport-turism, Bucureşti, 1987;

TEMATICĂ pentru ocuparea postului  vacant de execuție de GESTIONAR CUSTODE  Secția Muzeul Național FilatelicCompartimentul Evidența și Gestiunea Fondului Național Filatelic:

 • Cunoașterea instrumentelor principale de evidență a patrimoniului;
 • Cunoașterea termenilor specifici filateliei;
 • Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Cunoaștere Microsoft Office (Word, Excel, Access).

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  MUNCITOR  CALIFICAT  I (ELECTRICIAN  ÎNTREȚINERE  ȘI  REPARAȚII) – Serviciul Tehnic și Administrativ:

 1. Să aibă studii medii de specialitate sau școală profesională în meserie;
 2. Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 9 ani 6 luni;
 3. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de a lucra în echipă, corectitudine, rezistență la stres, capacitate de prevedere a situațiilor deosebite, echilibru psihic și emoțional, viteză de reacție, capacitatea de a lua decizii;
 4. Cerințe specifice: durata timpului de lucru este de 8 ore/zi de luni până vineri.  La solicitarea conducerii programul se poate modifica în ture de 12/24, 12/48 conform graficului de lucru, asigurându-se astfel permanența în serviciu.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUNCITOR  CALIFICAT I (ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII) – Serviciul Tehnic și Administrativ:

1. Manualul electricianului – orice ediție;

2. Norme și reglementări privind simboluri de reprezentare a elementelor electrice în schemele circuitelor;

3. Măsurători electrice și aparate de măsură și control;

4. Teoremele lui Kirchhoff în noduri și ochiuri electrice (intesitate și tensiune în rețelele de curent continuu);

5. Noțiuni și elemente componente legate de realizarea tablourilor electrice în rețeaua de 220V;

6. Obiective de urmărit de electricianul de serviciu în cadrul verificărilor anuale a instalațiilor electrice interne în rețeaua de 220V;

7. Instalații de iluminat – circuite de sectorizare iluminat, întrerupătoare cap scară, alegerea siguranțelor, conductorilor și dimensionarea lor;

8. Norme de protecție și securitate a muncii în domeniul lucrărilor electrice.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr. 12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a). cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b). actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul) (copie);

c). diplomă de studii, (licență, diplomă de bacalaureat, însoţită de foaia matricolă (copie)/ diplomă de absolvire a școlii profesionale în domeniu/, după caz;

d). diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare profesională (copie);

e). copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

f). cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;

g). adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

h). curriculum vitae.

NOTĂ:

Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conformă cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

24.10.2019 –  Afișarea anunțului de concurs

25.10. – 07.11.2019 – ora 14,30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

08.11.2019 – ora 10,30 – Selecția dosarelor depuse pentru postul de  Curator debutant și postul de Gestionar custode treapta IA

08.11.2019 – ora 11,00 – Selecția dosarelor depuse pentru postul de  Muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații)

08.11.2019 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor de concurs

11.11.2019 – ora 11,30 – Depunerea de contestații după selecția dosarelor de concurs

11.11.2019 –  Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor de concurs

15.11.2019 – ora 10,00 – Proba scrisă pentru postul de  Curator debutant și  postul de Muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații)

15.11.2019 – ora 11,30 – Proba scrisă pentru   postul de Gestionar custode treapta IA

15.11.2019 – Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

18.11.2019 – până la ora 11,30 – Depunerea de contestații după proba scrisă

18.11.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

19.11.2019 – ora 10,00 – Interviu pentru  postul de Curator debutant și  postul de Muncitor calificat I (electrician de întreținere și reparații)

19.11.2019 – ora 11,30 – Interviu pentru postul de  Gestionar custode treapta IA

19.11.2019 – Afișarea rezultatelor la interviu

20.11.2019 – până la  ora 11,30 – Depunerea de contestații după interviu

20.11.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

21.11.2019 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare:

Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România