ANUNŢ CONCURS

De 08/11/2019Anunturi

11356/08.11.2019

 

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

 • MUNCITOR CALIFICAT I (LĂCĂTUȘ MECANIC DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII) – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ – (1 post )

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUNCITOR CALIFICAT I (LĂCĂTUȘ MECANIC DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII) – Serviciul Tehnic și  Administrativ:

1)  Să aibă studii medii de specialitate/ școală profesională în domeniu/ atestat sau curs de calificare în domeniu;
2)  Vechime în muncă și specialitate necesară:  peste 9 ani și 6 luni;
3)   Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe tehnice solide, proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora; analiză și atenție la detalii, capacitatea de a sesiza defectele, lucrul în echipă, îndemânare, precizie, rigurozitate, perseverență, folosirea terminologiei de specialitate; responsabilitate, echilibru și stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiții de stres;

 

 • Cerințe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUNCITOR CALIFICAT I (LĂCĂTUȘ MECANIC DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII) – Serviciul Tehnic și  Administrativ:

 

 • Constantin Iordan, Cartea lăcătușului, Ed. Tehnică, București, 1967;
 • Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicarea acesteia;
 • Legea privind apărarea împotriva incendiilor nr. 307/2006.

 

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);
 3. d) diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);
 4. e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de calificare/ formare (copie);
 5. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor/funcției;
 6. g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 7. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 8. i) curriculum vitae.

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

 

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

08.11.2019 – Afișarea anunțului de concurs

11.11- 22.11.2019 – ora 14,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

25.11.2019 – ora 11,00 – Selecția dosarelor depuse

25.11.2019 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

26.11.2019 până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

26.11.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

02.12.2019 – ora 11,00 – Proba scrisă  

02.12.2019 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

03.12.2019 până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

03.12.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

04.12.2019 – ora 11,00 – Interviu

 04.12.2019 –  Afișarea rezultatelor la  interviu

05.12.2019 până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

05.12.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

06.12.2019 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România