12.100/29.11.2019

 

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr. 12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

ECONOMIST GRADUL I – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie (1 post)

MUZEOGRAF GRADUL II – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Relații Publice și Marketing Cultural/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Culturale (1 post)

MUZEOGRAF GRADUL I – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului (1 post)

ARHIVIST GRADUL DEBUTANT – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul  Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Arhiva Generală (1 post)

SUPRAVEGHETOR MUZEU – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă/practică
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST GRADUL I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

 1. Să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice;
 2. Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 3 ani și 6 luni;
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator, programe informatice de contabilitate
 4. Cerințe specifice: program prelungit de lucru în situații excepționale, deplasări pe distanțe scurte sau medii;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul I –Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

 1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată;
 2. Ordinul M.F.P. nr. 1.971/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.
 3. Ordinul nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1917/2005.
 4. Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, republicată;
 5. Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale , cu modificări și completări.
 6. Ordinul nr. 3192 din 30 septembrie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului national de raportare – Forexebug Emitent: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019
 7. Ordinul nr. 2407 din 19 iunie 2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de procedure aferente unormodule care fac parte din procedura de funcționare a sistemului national de raportare – Forexebug
 8. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de ECONOMIST  GRADUL I –  Compartimentul Financiar-Contabil și Casierie:

 1. Cunoașterea înregistrărilor contabile;
 2. Cunoașterea legii contabilității;
 3. Cunoașterea Planului de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.
 4. Cunoașterea Normelor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
 5. Cunoașterea sistemului național de funcționare Forexebug.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de MUZEOGRAF GRADUL II – SECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MARKETING CULTURAL/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Cultural:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

a) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență istorie, specializare: Istorie; Muzeologie; Istoria artei

b) domeniul fundamental al științelor sociale, ramura de știință – Științe ale comunicării, domeniul de licență Științe ale comunicării, specializarea Comunicare și Relații Publice

 1. Certificat de competență lingvistică recunoscut internațional – nivel minim B1 (Cambridge, Oxford, DELF, ECL, SIELE, Goethe etc.);
 2. Cunoașterea altor limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj;
 3. Vechimea în muncă și în specialitate necesară: de minim 6 luni;
 4. Experienţa în activități precum organizarea de evenimente pentru public și marketingul cultural, dovedită prin adeverinţe, certificate sau recomandări reprezintă un avantaj;
 5. Cunoştinţe de operare pe calculator: utilizator experimentat în aplicațiile Word, Acces, Excel și Power Point din pachetul software Office Windows;
 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: disciplină în muncă, capacitate de cooperare cu personalul de specialitate, capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, abilităţi de comunicare (orală şi scrisă) intra- şi interinstituţională, abilităţi de comunicare cu diverse categorii de public;
 7. Cerinţe specifice: disponibilitatea de a desfăşura temporar activităţi peste program sau la sfârşit de săptămână;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MUZEOGRAF GRADUL II – SECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MARKETING CULTURAL/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Culturale:

 1. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată);
 2. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
 3. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată);
 4. Alexandra Zbuchea, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, București, ed. Universitară,2008 (https://www.academia.edu/2002685/Marketingul_în_slujba_patrimoniului_cultural);
 5. Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu focus: cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor, București, ed. Colias, 2008 (https://www.academia.edu/2026403/Muzeu_focus_cum_să_cunoaștem_mai_bine_vizita-torii_muzeelor_Museum_focus_how_to_better_know_museum_visitors);
 1. Emilian Manciur, Protocol instituţional, București, ed. Comunicare.ro, 2008;
 2. Sanda Gătejeanu Gheorghe, Etichetă regală, București, Curtea Veche Publishing, 2014;
 3. Jiemian Yang, China’s Diplomacy. Theory and practice, Hackensack, World Century Publishing Corporation, 2014;
 4. Cristina Coman, Relații Publice. Principii și strategii. Iași, ed. Polirom, 2001;
 5. Doug Newsom, Judy VanSlyke, Turk, Dean Kruckenberg, Totul despre Relațiile Publice, Iași, ed. Polirom, 2003.

TEMATICĂ CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF GRADUL II – SECȚIA RELAȚII PUBLICE ȘI MARKETING CULTURAL/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Cultural:

 • Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 • Cunoaşterea normelor şi practicilor de relaţii publice;
 • Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic;
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul muzeografiei;
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul marketingului cultural.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  MUZEOGRAF GRADUL I – SECȚIA EVIDENȚA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA PATRIMONIULUI/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului:

 1. Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

– domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință filologie, domeniul de licență:  limbă și literatură; limbi moderne aplicate

– domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie, domeniul de licență istorie, specializare: Istorie, Istoria artei, Muzeologie

 1. Vechime în muncă și în specialitate necesară: minim 3 ani și 6 luni
 2. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoştinţe de utilizare PC
 3. Limbi străine: limba engleză – certificat de competență lingvistică, nivel minim B1 (Cambridge, Oxford, DELF, ECL, SIELE).
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: disponibilitate față de cererile vizitatorilor
 5. Cerinţe specifice: programul de serviciu 9.00 – 17.00 sau 10.00 – 18.00, inclusiv sâmbătă şi duminică (cu libere luni şi marţi); în vederea interacțiunii cu publicul își va desfășura activitatea în holul central; program prelungit în anumite condiții

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de MUZEOGRAF  GRADUL I – SECȚIA EVIDENȚA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA PATRIMONIULUI/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului:

 1. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 58/23.01.2004;
 4. Muzeologie generală, București, 2011, (https://www.scribd.com/document/208748014/Manual-de-Muzeografie-2012);

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de ARHIVIST GRADUL DEBUTANT – SECȚIA EVIDENȚA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA PATRIMONIULUI/ Compartimentul Arhiva Generală:

 1. Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie, domeniul de licență istorie, specializare: Istorie, Arhivistică, Muzeologie
 2. Vechime în muncă și în specialitate: nu este necesară
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel)
 4. Limbi străine: cunoașterea unei limbi de circulație internațională – engleză (scris, citit, vorbit – nivel mediu)
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe solide de operare în baza de date; capacitate de analiză și sinteză în valorificarea fondului de informații la elaborarea materialului documentar
 6. Cerințe specifice: program prelungit în anumite condiții

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de ARHIVIST GRADUL DEBUTANT – SECȚIA EVIDENȚA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA PATRIMONIULUI/ Compartimentul Arhiva Generală:

 1. Melentina Bazgan, Noțiuni fundamentale de arhivistică. O arhivă pas cu pas, Ed. Paralela 45, Pitești, 2016;
 2. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare
 4. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 58/23.01.2004
 5. https://excelninja.ro/formule-excel-introducere/

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  SUPRAVEGHETOR MUZEU – SECȚIA EVIDENȚA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA PATRIMONIULUI/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului:

 1. Studii de specialitate: studii medii /gimnaziale;
 2. Vechime în muncă și în specialitate: nu este necesară
 3. Limbi străine: o limba străină de circulație internațională – cunoștințe de bază
 4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă la supravegherea spațiului expozițional; disponibilitate față de solicitările publicului vizitator, să aibă un comportament fizic adecvat, în așa fel încât să nu creeze probleme de imagine instituției;
 5. Cerinţe specifice: program prelungit în anumite condiții; programul de serviciu 09.00 – 17.00 sau 10.00 – 18.00, inclusiv sâmbătă şi duminică (cu libere luni şi marţi).

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de SUPRAVEGHETOR MUZEU- SECȚIA EVIDENȚA, CONSERVAREA ȘI PROTECȚIA PATRIMONIULUI/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului:

 1. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 58/23.01.2004;

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);

d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);

e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale. În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

i) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

03.12.2019 – Afișarea anunțului de concurs

04.12 – 17.12.2019 – până la ora 14:30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

18.12.2019 – ora 10:00 – Selecția dosarelor depuse

18.12.2019 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

19.12.2019 – până la ora 11:00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

19.12.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

27.12.2019 – ora 09:00 – Proba practică – economist gradul I – Compartimentul Financiar Contabil și Casierie;

                   – ora 10:00 – Proba scrisă – supraveghetor muzeu – Secția Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului;

                                           – Proba scrisă – muzeograf gradul II – Secția Relații Publice și Marketing Cultural;

                     – ora 12:00 – Proba scrisă – arhivist debutant – Secția Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului;

                     – ora 13:00 – Proba scrisă – muzeograf gradul I – Secția Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului

27.12.2019 – Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă/ practică

30.12.2019 – până la ora 11:00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă/practică

30.12.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise/ practice

06.01.2020 – ora 09:00 – Interviu – economist gradul I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie;

ora 10:00 – Interviu –supraveghetor muzeu – Secția Evidența, Conservare și Protecția Patrimoniului;

 – Interviu – muzeograf gradul II – Secția Relații Publice și Marketing Cultural;

ora 12:00 – Interviu – arhivist debutant – Secția Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului

ora 13:00 – Interviu muzeograf gradul I – Secția Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului

06.01.2020 – Afișarea rezultatelor la interviu

07.01.2020 – până la ora 11:00 – Depunerea contestațiilor după interviu

07.01.2020 –Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

08.01.2020 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

 

 

 

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide la 17.15

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România