7434/11.11.2020                                                                                    

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI organizează examen de promovare în grade/trepte profesionale pentru următoarele funcții:

– 3 posturi de muzeograf gradul IA în cadrul: Secției Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric/ Compartimentul Centrul Național pentru Documentare în Domeniul Numismaticii Octavian Iliescu; Secției Istorie/ Compartimentul Istorie Medievală, Modernă și Contemporană și Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului – prin ocuparea posturilor vacante de muzeograf gradul IA din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 1 post de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Relații Publice și Marketing Cultural/ Compartimentul Educație Muzeală – prin transformarea propriului post de muzeograf gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 2 posturi de muzeograf gradul I în cadrul: Secției Relații Publice și Marketing Cultural/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Culturale și Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului – prin transformarea propriilor posturi de muzeograf gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 1 post de restaurator gradul IA în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare obiecte din materiale organice – prin transformarea propriului post de restaurator gradul I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;-

– 3 posturi de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare obiecte din materiale organice, Compartimentul Laboratorul Restaurare Metal și Compartimentul  Laboratorul Restaurare Ceramică– prin transformarea propriilor posturi de restaurator gradul II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 1 post de restaurator treapta I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare obiecte din materiale organice – prin ocuparea postului  vacant de restaurator treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 1 post de trezorier treapta IA în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului – prin transformarea propriului post de trezorier treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 1 post de șofer treapta I în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ – prin transformarea propriului post de șofer treapta II din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

– 1 post de muncitor calificat (instalator) treapta I în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ – prin ocuparea postului  vacant de muncitor calificat treapta I din Statul de Funcții valabil de la data de 01.03.2020 al Muzeului Național de Istorie a României;

 

Examenul se organizează în conformitate cu Procedura operațională PO 02.01.11 privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională constă într-o probă scrisă și se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie a României din București, Calea Victoriei, nr.12, sector 3, în data de 26.11.2020, ora 10,00

 

 Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Cabinet Numismatic și Tezaur Istoric/ Compartimentul Centrul Național pentru Documentare în Domeniul Numismaticii Octavian Iliescu: 

 1. Buzdugan, O. Luchian, C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Bucureşti, Ed. Sport Turism, 1977.
 2. Cernovodeanu, Ştiinţa şi Arta herlaldică în România, Bucureşti, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1977.
 3. Spuford, Money and Its Use in Medieval Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
 4. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. I. Bibliografie şi documente, „Analele Academiei Române – Memoriile Secţiunii Istorice”, 32 (1909-1910), p. 450-567.
 5. Grierson, Monnaies du Moyen Age, Fribourg, Switzerland: Office du Livre, 1976.
 6. Cercetări Numismatice, I-XVII, Bucureşti, 1978-2012.
 7. Oberländer-Târnoveanu, Museum and the Internet. Presentig Cultural Heritage Resources On-line, Budapesta, Ed. Archaeolingua, 2008.
 8. Iliescu, Monetele lui Mircea cel Bătrân, Brăilă, Ed. Istros, 2008.
 9. Iliescu, Cu privire la realizarea unui corpus de monede feudale românești, în „Studii și materiale de Istorie Medie”, I, 1956, 285-323.
 10. Știrbu, Effigies conventionnelles et effigies-portrait dans l’art monétaire de Valachie et de Moldavie du XVIe au XVIIIe siècle, în „La numismatique, sourde de l’histoire de l’art et de l’histoire des ideées”, București, 1981, pp. 75-87.
 11. XXX, 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, București, Ed. Enciclopedică, 1997.
 12. Secășanu, Numismatica Medievală și Modernă, București, ed. Cartea Românească, 1942.
 13. Corina Nicolescu, Muzeografie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1979.
 14. Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994.
 15. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările și completările ulterioare
 16. Legea 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordin nr. 2035 din 18 aprilie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil
 18. Hotărârea nr. 518 din 7 aprilie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile
 19. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 20. Ordonanța 43/2000 privind protecția Patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Istorie/ Compartimentul Istorie Medievală, Modernă și Contemporană:

 Legislație:

 1. LEGEA nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările ulterioare; (http://legislație.just.ro:http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24761)Hotărârea de guvern nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobileLege nr. 311 (r2)din 08/07/2003 Versiune consolidată în 13/12/2016
 2. HOTĂRÂREA nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/49313)
 3. . HOTĂRÂREA nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/97259)
 4. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil, cu modificările și completările ulterioare
 5. 01.01 Procedura expozitii temporare Rev3 .docx
 6. PO 11.01.04 Clasarea Bunurilor.docx
 7. 11.01.03 Procedură privind manipularea şi ambalarea pentru transport Rev3 .docx
 8. 11.01.01. Procedura privind circulatia obiectelor de patrimoniu din depozite pentru interventii de conservare-restaurare

 

Modernizarea României:

 1. Tudor Dinu, Oamenii epocii fanariote. Chipuri din bisericile Țării Românești și Moldovei, Ed. Humanitas, 2018
 2. Ștefan Lemny, Sensibilitate și istorie în secolul al XVIII-lea, Ed. Meridiane, 1990
 3. Alexianu, Mode și veșminte din trecut, vol II, Ed. Meridiane, 1987
 4. Tudor Dinu, Bucureștiul fanariot, vol I-II, Ed. Humanitas, 2017
 5. Emanuela Constantini, Capitala imaginată. Evoluția Bucureștiului în perioada formării și consolidării statului național român ( 1830-1940), Ed. Polirom,2019
 6. Elena Prus, Pariziana Romanescă. Mit și modernitate. Ed. Institutul European, 2006
 7. Dan Berindei, Epoca Unirii, Editura R.S. R, 1979
 8. Aurica Ichim, Alexandru Ioan Cuza, abdicare și exil, Ed. Dark Publishing, 2019
 9. Gabriel Badea Păun, De la Palatul Domnesc de pe Podul Mogoșoaiei la Palatul Regal de pe Calea Victorie, Corint, 2017
 10. Edmond Nicolau, I.M. Ștefan, Oameni de știință și inventatori români, Ed. Ion Creangă, 1987
 11. MNIR, România în timpul lui Carol I. 1966-1914, Ed.Cetatea de Scaun, 2006
 12. MNIR, 100 de români care au făcut istorie, București 2018

 

TEMATICĂ:

 1. Modernizarea României (secolul al XIX-lea)
 2. Proceduri operaționale specifice activității Secției Istorie
 3. Activități de evidența patrimoniului în MNIR

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului: 

 1. Cristian Vlădescu, Karl Konig, Dan Popa – Arme în muzeele din România, București, 1973;
 2. Ian V. Hogg – The complete illustrated Encyclopedia of the World’s firearms, New York, 1978;
 3. Cris McNab (Gen. ed.) – Knives and Swords: a visual history, New York, 2010;
 4. Firearms: An Illustrated History, London, 2014;
 5. HG 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 6. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea 311/2003 legea muzeelor şi a colecţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea 518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;
 9. HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
 10. Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte 2010-2011.

  

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul IA în cadrul Secției Relații Publice și Marketing Cultural/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Culturale: 

 1. 1. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată)
 2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată)
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
 4. O.G. nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petițiilor;
 5. dr. Ion Chiciudean, Valeriu Țoneș, Gestionarea crizelor de imagine, ed. Comunicare.ro, București, 2002
 6. Anne Gregory, Planificarea și managementul campaniilor de relații publice, ed. Polirom, București, 2009
 7. Isabelle Pailliart (coordonator), Spațiul public și comunicarea, ed. Polirom, București, 2002
 8. Laura Marușca, Comunicare și conflict – managementul comunicării în soluționarea amiabilă a conflictelor, ed. Tritonic, București, 2010
 9. Alexandra Zbuchea, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, ed. Universitară, Bucureşti, 2008
 10. Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu focus: cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor, Colias, Bucureşti, 2008
 11. dr. Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituţional, ed. Comunicare.ro, București, 2008

 

TEMATICĂ: 

 • Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice
 • Cunoaşterea normelor şi practicilor de relaţii publice
 • Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul muzeologiei şi educaţiei muzeale
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul marketingului cultural

  

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției Relații Publice și Marketing Cultural/ Compartimentul Marketing și Organizare Evenimente Culturale: 

 1. 1. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (republicată)
 2. Legea nr. 311/8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile publice (republicată)
 3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001
 4. O.G. nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluționare a petițiilor;
 5. Alexandra Zbuchea, Marketingul în slujba patrimoniului cultural, ed. Universitară, Bucureşti, 2008
 6. Alexandra Zbuchea, Marketing muzeal pentru nonmarketeri, ed. Tritonic, București, 2014
 7. Anne Gregory, Planificarea și managementul campaniilor de relații publice, ed. Polirom, București, 2009
 8. dr. Emilian Manciur, Ambasador, Protocol instituţional, ed. Comunicare.ro, București, 2008

 

TEMATICĂ: 

 • Cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice
 • Cunoaşterea normelor şi practicilor de relaţii publice
 • Cunoaşterea normelor de protocol şi ceremonial diplomatic
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul muzeologiei şi educaţiei muzeale
 • Cunoaşterea noţiunilor de bază şi practicilor în domeniul marketingului cultural

 

Bibliografia de examen pentru postul de muzeograf gradul I în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului: 

 1. Cornel Ilie – Regimul comunist și muzeele din România, București, 2013;
 2. Cornel Ilie – Un tablou pentru tovarășu’, București, 2018;
 3. Epoca Nicolae Ceaușescu – Cronologie istorică, București, 1988;
 4. HG 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.
 5. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea 311/2003 legea muzeelor şi a colecţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Hotărârea 518/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile.
 8. HG 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.
 9. Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte 2010-2011

 

Bibliografia de examen pentru posturile de restaurator gradul IA în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Obiecte din Materiale Organice: 

 1. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893
 2. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 3. Bucșa Livia, Octavia Zeleniuc, Fizica și mecanica lemnului, note de curs, 2012
 4. Ghelmeziu, N.G., Suciu N.P. Identificarea lemnului, Editura tehnică, București, 1959
 5. Ionescu Constantin Ștefan, Restaurarea mobilierului, note de curs, Sibiu, 2013
 6. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 7. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 8. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.
 9. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 10. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 11. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 12. Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 13. Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare
 14. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor
 15. Codul ICOM al eticii pentru muzee.

 

TEMATICĂ: 

 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport de lemn
 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

  

Bibliografia de examen pentru posturile de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Obiecte din Materiale Organice: 

 1. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893
 2. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 3. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 4. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 5. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.
 6. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 7. Oprea, Manualul de restaurare al cărții și a documentelor grafice, București, Ed. MNLR, 2009
 8. Oprea, Etiopatogenia operei de artă și a materialelor structurale, București, Ed. OSIM, 2010
 9. M., Lungu, F., Oprea, Conservarea documentelor de arhivă, București, Ed. Fundației România de Mâine, 2008
 10. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 11. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 12. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

 

TEMATICĂ: 

 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport papetar
 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare pe suport papetar

  

Bibliografia de examen pentru posturile de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Metal: 

 1. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893
 2. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 3. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 4. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 5. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.
 6. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 7. Stambolov – The corrosion and conservation of antiquities and works of arts, Amsterdam, 1985
 8. Josef Riederer – Restaurer & Preserver, Goethe Institut
 9. William Mourey – Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998
 10. Volfovsky (coord.), La Conservation des Métaux, CNRS Editions, 2001
 11. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 12. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 13. Hotărârea de guvern nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 14. Hotărârea de guvern nr. 216/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi a atelierelor de conservare şi restaurare
 15. Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi restauratorilor
 16. Codul ICOM al eticii pentru muzee

 

TEMATICĂ:

 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile pe suport de metal
 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare

 

Bibliografia de examen pentru posturile de restaurator gradul I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Ceramică: 

 1. Victoria Oakley, Kamal Jain, Essentials in the care and conservation of historical ceramic objects, Archetype Publication, London, 2002
 2. Boito Camillo, Conservare o Restaurare – 1893, Nuova Antologia, Nr. 87, 1886
 3. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996
 4. M. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 5. A. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 6. H. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 7. Pedeli Corrado, Pulga Stefano, Conservation Practices on Archaeological Excavation, Principles and Methodes, The Getty Consevation Institute, Los Angeles, 2013
 8. Anghel, D. Aspecte generale ale tehnologiei prelucrării ceramicii, în BCSS, 4, 1998.
 9. Anghel, D. Influenţa condiţiilor de ardere asupra ceramicii, în BCSS,6 ,2 000 ,171-173
 10. Burden Louise, Smith Claire, Calcutt, P., Henderson, M., The reconservation of 105 Bronze age ceramics, The Conservator, Vol 28, Issue 1, 2009, p 37-46
 11. Cincă Alexandrina Elena, Restaurarea unui castron smaltuit medieval din colecțiile Muzeului Regiunii Porților de Fier, DROBETA, Restaurare-Conservare, XXV/2015, p. 97–102
 12. Galea Silvia, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu, Restaurarea unor vase care aparţin Culturii Starčevo-Criş, descoperite la Cristian, judeţul Sibiu în Sargetia, Acta Musei Devensis (S.N), VI, 2013, p. 527-532, Deva
 13. Gänsicke, S., and J. W.Hirx. 1997. A translucent wax-resin fill material for the compensation of losses in objects. Journal of the American Institute for Conservation 36: pag 17–29.
 14. Bradley A. Rodgers, The Archaeologist’s Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, De minimal intervention artifacts stabilization, Kluwer Academic Publishers, New York, 2004, pg 139-159
 15. Smith Sandra, British Bronze age pottery; an overview of deterioration and current techniques of conservation at the British museum, The Conservator, Vol 22, Issue 1, 1998, pag 3-11
 16. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 17. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 18. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate

 

TEMATICĂ: 

 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile din ceramică
 • Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile din ceramică
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural national mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 • Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare ceramică

  

Bibliografia de examen pentru posturile de restaurator treapta I în cadrul Secției Restaurare/ Compartimentul Laboratorul Restaurare Obiecte din Materiale Organice: 

 1. Ileana Creţu, Mihai Lupu, Norme, principii şi coduri etice în conservare-restaurare, Caietele restaurării, Humor, 2012.
 2. Ileana Creţu, Mihai Lupu, Tipologie textilă şi forme de degradare, Cibinium, 2014.
 3. Ileana Creţu, Mihai Lupu, Curăţarea textilelor, Cibinium, 2014.
 4. Ileana Creţu, Mihai Lupu, Primum non nocere&Minima intervenţie, Cibinium, 2014.
 5. Hartwig Maurus, Bucurenci Ion, Spălarea produselor textile şi detaşarea petelor, Bucureşti, 1978.
 6. Ilea Ioana Lidia, Metode de conservare şi restaurare a pieselor textile, Cluj-Napoca, 2006
 7. Boito Camillo, Conservare o Restaurare – 1893, Nuova Antologia, Nr. 87, 1886
 8. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti 1996 M.
 9. Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Bucureşti, 1970
 10. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 11. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 12. Nicolescu Corina, Muzeologie generală, Bucureşti, 1979.
 13. Legea nr. 311/2003 privind muzeele şi colecţiile publice cu modificările ulterioare
 14. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată 2008 cu modificările ulterioare
 15. Hotărârea nr. 1546 din 18 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
 16. Codul ICOM al eticii pentru muzee

 

TEMATICĂ

 • Tehnologia de restaurare a bunurilor culturale pe suport textil;
 • Conservarea preventivă şi curativă a bunurilor culturale pe suport textil;
 • Cunoașterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural național mobil şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice;
 • Cunoașterea legislaţiei care reglementează activitatea de restaurare.

 

Bibliografia de examen pentru postul de trezorier treapta IA în cadrul Secției Evidența, Conservarea și Protecția Patrimoniului/ Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului: 

 1. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;
 3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.

 

Bibliografia de examen pentru postul de șofer treapta I în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ:

 1. OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
 2. HG nr. 139/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

 

 Bibliografia de examen pentru postul de muncitor calificat (instalator) treapta I în cadrul Serviciului Tehnic și Administrativ: 

 1. Agenda instalatorului de apă și canal. Editura Tehnică. Aurel Simonetti, București 1985
 2. Cartea instalatorului de încălzire centrală. Editura Tehnică, București 1985
 3. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalații tehnic – sanitare și de încălzire. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale 2002

 

Afișat astăzi, 11.11.2020