Muzeul Național de Istorie a României organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție ECONOMIST GRADUL II

De 23/08/2019Anunturi

ANUNŢ CONCURS

 • ECONOMIST GRADUL II – normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie – (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. probă practică
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  ECONOMIST GRADUL II- Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

1) Să aibă studii universitare  absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice ;

2) Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 6 luni ;

3) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word Excell, operare pe calculator  programe informatice de contabilitate, programul sistem național de raportare FOREXEBUG, programe de completare a ordinelor de plată, CEC-urilor și foilor de vărsământ pentru instituțiile publice ;

5) Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii, abilități bune de comunicare cu colegii și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacități bune de organizare și de prioritizare a sarcinilor, utilizare computer, conștiinciozitate, rigurozitate, capacitatea de a efectua timp îndelungat a acelorași tipuri de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică;

6) Cerințe specifice: program prelungit de lucru în situații exceptionale, deplasări pe distanțe scurte sau medii ;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul II – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie :

 • Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul F.P. nr/ 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 • Ordinul M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unității socialiste;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată
 • Legea nr. 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1801/2014 privind modificarea formularului „Carnet de cecuri pentru ridicare numerar”, cod 14,20,06/TS, prevăzut în anexa nr.1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 1801/1995;
 • Ordinul nr. 2235/2006 privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Norme metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) din 04.03.2005

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie ( dacă este cazul) (copie);
 3. c) diplomă de licenţă, însoţită de foaia matricolă (copie);
 4. d) diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);
 5. e) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor
 6. f) cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
 8. h) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

23.08.2019 – Afișarea anunțului de concurs

26.08 – 06.09.2019 – ora 15,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

09.09.2019 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

09.09.2019 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

10.09.2019 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

10.09.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

16.09.2019 – ora 10,00 – Proba practică

16.09.2019 –  Afișarea rezultatelor pentru proba practică

17.09.2019 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba practică

17.09.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei practice

18.09.2019 – ora 10,00 – Interviu

18.09.2019 – Afișarea rezultatelor la interviu

19.09.2019 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

19.09.2019 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

20.09.2019 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România