Stimați vizitatori,

Vă informăm că accesul în muzeu se face conform Hotărârii Guvernului României nr. 1.130 /2021 pentru modificarea anexelor 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de Covid-19, în vigoare din 25 octombrie 2021. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1013 din 22 octombrie 2021. Formă aplicabilă la zi, 25 octombrie 2021 și în conformitate cu Ordinul Ministerului Culturii nr. 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, în vigoare de la 26 octombrie 2020 (Consolidarea din data de 25 octombrie 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 986 din 26 octombrie 2020 și include modificările aduse prin următoarele acte: HG 3/2021; Ordin 3028/2021; Ordin 3032/2021; Ordin 3107/2021; Ordin 3186/2021; Ordin 3214/2021; Ordin 3546/2021. Ultimul amendament în 21 octombrie 2021).

Accesul publicului în Muzeul Național de Istorie a României se face în următoarele condiții:

(din H.G nr. 1.090/2021 modificată prin Hotărârea nr. 1.130/2021)

(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este permis accesul, potrivit art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3

– doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

– persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

– persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute mai sus prin intermediul Certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situațiilor descrise mai sus se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

Pentru siguranța dvs. și a celor din jur, în timpul vizitei, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

– accesul vizitatorilor este permis numai în condițiile purtării obligatorii a măștii individuale și după verificarea temperaturii de către reprezentantul muzeului; nerespectarea acestor prevederi conduce la refuzul accesului;

– accesul grupurilor (maximum 5 persoane) se face la un interval de 5 minute;

– dezinfectarea mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool avizat de Ministerul Sănătății care este pus la dispoziție la intrarea în muzeu;

– căile de acces, precum și sensul de circulație în interiorul muzeului au fost diferențiate conform semnalizărilor de separare a fluxurilor: intrare / ieșire, iar spațiul expozițional delimitat prin realizarea unor trasee pe care publicul este rugat să le urmeze. De asemenea, vizitatorii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile personalului.

– în interiorul muzeului se va păstra distanța de 2 metri între vizitatori, respectiv personalul muzeului;

– vizita va fi limitată la un interval de timp de cel mult 2 ore;

– în spațiul expozițional se pot afla concomitent 150 de persoane. Accesul de noi vizitatori va fi permis gradual și progresiv, pe măsură ce persoanele care au vizitat expozițiile au părăsit muzeul;

– în intervalul orar 13ꓽ30 -14ꓽ00 se va realiza igienizarea spațiului expozițional.

Vă mulțumim pentru înțelegere!


 

Dear visitors,

We inform you that the access in the museum is allowed according to the Decision of the Romanian Government no. 1,130 / 2021 for the amendment of annexes 2 and 3 to the Government Decision no. 1090/2021 regarding the extension of the alert status on the Romanian territory starting with October 10, 2021, as well as the establishment of the measures applied during it for the prevention and control of the Covid-19 pandemic, in force from October 25, 2021. Published in the Official Gazette, Part I no. 1013 of October 22nd, 2021. Form applicable to date, October 25, 2021 and in accordance with the Order of the Ministry of Culture no. 3245/1805/2020 on measures to prevent contamination with the new Coronavirus SARS-CoV-2 and to ensure safe health activities in the field of culture, in force since 26 October 2020 (Consolidation of 25 October 2021 is based on publication in the Official Gazette, Part I No. 986 of October 26, 2020 and includes the amendments brought by the following acts: GD 3/2021; Order 3028/2021; Order 3032/2021; Order 3107/2021; Order 3186/2021; Order 3214/ 2021; Order 3546/2021. Last amendment on October 21, 2021)

Public access in the National History Museum of Romania is allowed in the following conditions:

(from H.G. no. 1,090 / 2021 amended by Decision no. 1.130 / 2021)

(2) Under the conditions of art. 5 par. (2) lit. d) measures to protect life and to limit the effects of the type of risk produced on the health of persons, including the establishment of quarantine or isolation at home) of Law no. 55/2020, with subsequent amendments and completions, access is allowed, according to art. 12 par. (4) of annex no. 3

  • Only for persons who are vaccinated against the SARS-CoV-2 virus and for whom 10 days have elapsed since the completion of the complete vaccination schedule;
  • Persons who have a negative result for an RT-PCR test for SARS-CoV-2 virus infection no older than 72 hours or a certified negative rapid antigen test for SARS-CoV-2 virus infection no older than 72 hours 48 hours;
  • Persons in the period between the 15th and 180th day after confirmation of SARS-CoV-2 virus infection;

Individuals are obliged to prove the situations provided above through the European Union Digital Certificates on COVID-19, in accordance with the provisions of Government Emergency Ordinance no. 68/2021 on the adoption of measures for the implementation of the European framework for the issuance, verification and acceptance of the European Union digital certificate on COVID to facilitate free movement during the COVID-19 pandemic, as subsequently amended and supplemented.

In the case of individuals from countries whose authorities do not issue European Union digital certificates on COVID-19 or documents compatible with these certificates, proof of the situations described above shall be provided by means of a document, on paper or in electronic format, which certify vaccination, testing or cure of SARS-CoV-2 virus infection.

For your safety, during the visit, please consider the following:

– access in the museum is allowed only for visitors wearing a protective mask;

– group (maximum 5 people) access shall be allowed once in five minutes;

– disinfection of hands with alcohol-based disinfectant approved by the Ministry of Health which is available at the entrance to the museum;

– for a better visiting experience, the exhibitional space has been marked through the making of specific routes which we kindly ask to be respected and to follow the recommendations of the museum personell. Orange coloured markings signal the access way, while the blue ones signal the exit ones;

– it is necessary to maintain the 2 m distance between visitors inside the building;

– between  1ꓽ30 and 2ꓽ00 PM the exhibition space will be desinfected. Please excuse the discomfort created;

– all visits shall be limited to a maximum of two hours;

– in the exhibition space there may be present at the same time a maximum of 150 visitors. Entry for other visitors will be allowed gradually, as soon as the other visitors end their visit and leave the building.

Thank you for your understanding!